Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d.

Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Ovom Izjavom uređuje se obrada osobnih podataka kandidata za zapošljavanje (u nastavku: „Ispitanici“) u društvu Končar - D&ST d.d. (u nastavku: „Voditelj obrade“).


1.    Osobni podaci Ispitanika


Osobni podaci Ispitanika u svrhu zapošljavanja mogu se prikupljati na sljedeće načine:

    izravno od Ispitanika putem otvorene zamolbe za posao;

    putem prijave Ispitanika na oglašeno slobodno radno mjesto na internetskim stranicama Voditelja obrade;

    putem alternativnih kanala (primjerice portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta).


Voditelj obrade prikuplja osobne podatke iz životopisa i molbe, odnosno identifikacijske podatke, kao što su: ime i prezime, kontakt podaci, podaci o prethodnom radnom odnosu, podaci o ukupnom stažu, podaci o obrazovanju, podaci o ranijem kažnjavanju i dr.


U okviru procesa odabira u svrhu zapošljavanja, od kandidata se može očekivati da pristupe selekcijskom intervjuu, psihologijskom testiranju te testiranju stručnih znanja, vještina i kompetencija, ovisno o zahtjevima pojedinog radnog mjesta.


Odabrani kandidat je prije zapošljavanja obvezan predočiti originalnu potvrdu o završenom stupnju obrazovanja kojom dokazuje da posjeduje tražene kvalifikacije za radno mjesto.


Prije zapošljavanja na pojedinom radnom mjestu, odabrani kandidat se upućuje na pregled kod ugovornog specijalista medicine rada radi stjecanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, koje je preduvjet za zasnivanje radnog odnosa.


2.    Svrha obrade osobnih podataka Ispitanika


Uzimajući u obzir zakonitost obrade, Voditelj obrade obrađuje osobne podatke Ispitanika isključivo u sljedeće svrhe:


    zapošljavanje Ispitanika;

    stvaranje baze potencijalnih kandidata za zapošljavanje;

    vođenje evidencije ulaska u poslovne prostore u svrhu sigurnosti poslovnog prostora, osoba i imovine.


3.    Načela obrade osobnih podataka


    Zakonitost, poštenost i transparentnost - pri obradi osobnih podataka postupamo u skladu sa zakonom te omogućavamo Ispitaniku lako dostupnu i razumljivu informaciju i komunikaciju u vezi s obradom osobnih podataka;

    Ograničenost svrhe - osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni;

    Smanjenje količine podataka - upotrebljavamo samo one podatke Ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;

    Točnost osobnih podataka - kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada podataka te kako bi spriječili eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da nas Ispitanik o svakoj promjeni i/ili dopuni svojih osobnih podataka obavijesti odmah ili u najkraćem roku;

    Ograničenje pohrane podataka - osobne podatke Ispitanika pohranjujemo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene svrhe te ih nakon toga brišemo iz svih evidencija, odnosno na iste primjenjujemo anonimizaciju;

    Cjelovitost i povjerljivost - osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima Ispitanika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i druge osobe).


4.    Razdoblje čuvanja osobnih podataka Ispitanika


U slučaju zapošljavanja Ispitanika, svi relevantni osobni podaci prikupljeni tijekom selekcijskog postupka postat će dio evidencije zaposlenika Voditelja obrade i čuvat će se trajno sukladno posebnim propisima.

Osobni podaci Ispitanika s kojima nije zasnovan radni odnos čuvat će se za slučaj ponovne potrebe zapošljavanja, do prestanka potrebe za obradom osobnih podataka (maksimalno 5 godina), odnosno do povlačenja privole Ispitanika.


Osobni podaci kandidata koji daju privolu čuvaju se 24 mjeseca  u svrhu  obavještavanja o budućim mogućnostima zaposlenja.


Osobni podaci kandidata koji se prijavljuju otvorenom molbom čuvaju se 24 mjeseca od datuma prijave u svrhu obavještavanja o mogućnostima zaposlenja.


5.    Drugi primatelji osobnih podataka


U redovnom provođenju selekcijskog odabira kandidata, uvid u osobne podatke Ispitanika mogu imati zaposlenici Voditelja obrade zaduženi za upravljanje ljudskim potencijalima, ostali zaposlenici uključeni u proces odabira, kao i treće osobe zadužene za provedbu selekcijskog postupka od strane Voditelja obrade.

            

6.    Prava Ispitanika


Ispitanik ima sljedeća prava:


    Pravo na pristup – Ispitanik ima pravo zatražit potvrdu o tome obrađuju li se njegovi podaci, pristup tim podacima te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, o osobi i/ili tijelu kojima su osobni podaci otkriveni, ako je moguće o predviđenom razdoblju čuvanja osobnih podataka ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, zatim o pravu na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravu na prigovor na takvu obradu, o pravu na podnošenje pritužbe odgovarajućem tijelu, postojanju automatiziranog donošenja odluka; 

    Pravo na ispravak – Ispitanik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose te dopuniti nepotpune osobne podatke;

    Pravo na brisanje – Ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja ako su za brisanje ispunjeni odgovarajući uvjeti; 

    Pravo na ograničenje obrade – Ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: Ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; obrada je nezakonita i Ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; Ispitanik je uložio odgovarajući prigovor na obradu; 

    Pravo na prenosivost podataka - Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem; 

    Pravo na prigovor - Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose; 

    Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu - Ispitanik ima pravo u svakom trenutku podnijeti prigovor nadzornom tijelu na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

    Pravo na povlačenje privole – Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu, pri čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade 

koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. 


7.    Kontakt podaci


U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi obrade osobnih podataka od strane Voditelja obrade, obratite se službeniku za zaštitu osobnih podataka na  e-mail adresu info@koncar-dst.hr.